Reference a provedené práce

Každoročně firma realizuje stovky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a další dílčí činnosti v oboru jako jsou i projekční práce, báňské projekty, čerpací zkoušky, legislativní procesy spojené s kolaudací vodních děl apod.

LokalitaCharakter pracíZačátekDokončeníměsíc
Praha - VŠE Snížení energetické náročnosti budovy Vysoké školy ekonomické v Praze 4 – Jižní město. Výstavba 34 geotermálních vrtů (celkem 4080 m) s realizací primárních rozvodů, dodávkou materiálů a provozních kapalin. 2015201612-3
ZŠ Kroměříž Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kroměříž – Oskol. Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému, následná realizace vrtů (34 ks vrtů) pro tepelné čerpadlo typu země x voda. Montáž primárního systému do kotelny. 201520158-9
Město BerounInženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, posouzení vsakovacích poměrů v Berouně pro plánovanou výstavbu ruční mycí linky a vysavače.201520157
PrahaPraha Dejvice - Zkouška tepelné odezvy horninového prostředí (Thermal Response Test) v rámci průzkumných prací pro plánované nové administrativní centrum BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE. 201520157
DruztováObec Druztová - Realizace průzkumných vrtů, čerpacích zkoušek (laboratorní analýzy) včetně vyhodnocení výsledků z průzkumu. Budování vodních zdrojů pro obce a města v rámci projektů financovaných EU pod záštitou operačního programu MŽP - životního prostředí pro vodu, vzduch a přírodu. 201520157
BenešovSnížení energetické náročnosti ZŠ Benešov - Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému. Technologické vrty pro tepelné čerpadlo (celkem 5 vrtů cca 120 m hlubokých) systém země x voda včetně kompletní dodávky primárního okruhu k vytápění stavby.201520156
Město RudnáMěsto Rudná - předběžný inženýrsko-geologický průzkum v areálu ZŠ Rudná pro plánovanou přístavbu stávajícího objektu budovy.201520156
SRNZástupci naší společnosti se zúčastnili mezinárodní geotermální konference + výstavy pořádané v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Cílem návštěvy bylo sledovat případné nové trendy v Goethermii, především dlouhodobé zkušenosti a nové poznatky ze zahraničí. 201520153
LíbezniceDimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému. Technologické vrty pro tepelné čerpadlo (celkem 6 vrtů cca 130 m hlubokých) systém země x voda včetně kompletní dodávky primárního okruhu k vytápění stavby - Pavilon prvního stupně ZŠ v Líbeznicích.201520151-3
Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v PrazeRealizace vrtů na vydané stavební povolení. Celkem bylo realizováno 11 ks vrtů – cca 1 430 m pro vytápění / chlazení budovy. Montáž primárního okruhu a zapojení do připravované technické místnosti včetně zemních prací. 201420149-11
Praha 1Realizace 24 ks zemních vrtů o průměru 155 mm a hloubce každého vrtu 120m. Objekt v době realizace částečně podkopán a vynesený mikropilotami (tzv. „bárkami“). Stěhování strojního parku na dno stavební jámy těžkotonážními jeřáby APB Plzeň a.s., Demolice Švestka201420147-9
Základní škola RatíškoviceRealizace kompletního systému primárního okruhu včetně dimenzování a návrhu vrtného pole s provedením TRT testů. Montáž včetně zemních prací a zapojení primárního okruhu do připravované kotelny. Celkem realizováno 8 vrtů v celkové metráži 710 m.201420147-8
Mariánské LázněRealizace hydrogeologického průzkumu s cílem získání nového přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody pro uvažovaný balneoprovoz v hotelu CRISTAL PALACE, a.s. v Mariánských Lázních. Celkem dva vrty prováděné v prostoru lázeňského parku s přírodním vývěrem Ferdinandovy prameny. Práce byly provedeny s pozitivním výsledkem s výskytem potřebného množství mineralizované vody. (přírodní přeliv vrtu během provádění ČZ – viz foto). Celková investice cca 1 mil. Kč. Práce byly ukončeny na přelomu roku 2013/2014.2013201411-1
Srbská republika - BělehradProjekce (15 ks vrtů, hloubka 120m, celkem 1800m) energetických potřeb instalace nad 20kW tepelného výkonu, včetně výběru vrtné firmy a provádění dozoru při realizaci stavby v zahraničí.2014201410
PříbramDimenzování topného systému a následná realizace pro administrativní budovu Kostky Pb a.s., návrh optimální metráže a celkového počtu vrtů pro vytápění a chlazení budovy. Celkem bylo realizováno 24 ks vrtů – cca 3120 m. Montáž primárního okruhu a zapojení do připravované technické místnosti kotelny. 201420141-4
Čištění studní po povodních 2013Čištění studní v okolí Berouna po povodních z června 2013. Kompletní revize včetně opravy armatur a čerpací techniky.201320138-9
Heřmanův MěstecSnížení energetické náročnosti na vytápění objektů s pečovatelskou službou pro seniory. Dimenzování vrtného pole dle energetických požadavků uživatele, následná realizace testů tepelné odezvy hornin na 2 vrtných polí (Thermal Response Test). Na základě výsledků měření byla provedena realizace konečné podoby vrtného pole s výsledkem celkem 24 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži cca 3 km. Akce byla realizována 3 vrtnými stroji, doba realizace cca 2 měsíce. Celková investice cca 10 mil Kč.201320137-9
Praha VestecDodávka a realizace kompletního systému vytápění vyjma tepelného čerpadla - stavby Skladovací a administrativní objekt DEKTRADE.2012201312-1
Praha Masarykovo nádražíDetailní provedení hydrogeologického a IG průzkumu za účelem získání informace o případném znečištění horninového prostředí. Práce byly provedeny za plného provozu ČD a ukončeny v měsíci prosinci 2013. 2013201312
ZŠ Dolní Újezdrealizace detailního geologického průzkumu s provedením TRT testů a následným dimenzováním a navržením vrtných polí, realizace 24 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži 2 448 m. Zhotovení kompletního primárního okruhu včetně naplnění systému nemrznoucí směsí.201220127-10
Praha - Vysočanyprovedení 2 ks průzkumných vrtů pro následné stanovení a rozsah dimenzování vrtného pole dle požadavku firmy CORTEX. Dle zjištěných parametrů realizováno celkem 21 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži 2 520 m. Zabudování sběrné šachty včetně vedení primárního okruhu do kotelny objektu a naplnění systému nemrznoucí kapalinou.201220126-12
Hněvkovicedimenzování vrtného pole dle požadavku SOU SOŠ pro 3 kotelny a následná realizace 53 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži 7 581 m. 201220124-7
Soběsuky u Chomutovanávrh průzkumu a následná realizace studničního širokoprofilového vrtu 60 m pro velkovýkrmnu prasat, provedení čerpacích zkoušek včetně dodávka čerpací techniky.201220124
Nové Město-Prahacelkem 3650 m pro TČ, dodávka vrtného pole pro Universitu Karlovu v Praze2011201211
Loděnice u Berounaprovedení 2 ks průzkumných vrtů včetně provedení TRT testů na jejichž základě bylo realizováno celkem 27 ks vrtů typu země x voda o celokvé metráži 3 510 m. Vrtná pole rozdělena na 2 části se sběrnými dvěmi šachtami. Realizace kompletního primárního okruhu do kotelny objektu včetně naplnění systému nemrznoucí kapalinou. 201220121-8
Mariánské LázněDetailní provedení hydrogeologického průzkumu za účelem získání nového přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody pro uvažovaný balneoprovoz v hotelu Evropa.201220121-8
Praha Trojarealizace inženýrsko-geologického průzkumu pro budoucí výstavbu nového pavilonu201220121
Velké Popovicerealizace mikropilotů pro výstavbu RD dřevostavby201120118
Šeberovkompletní dodávka studny včetně výzbroje a zprovoznění, závlahový systém201120117
Praha 6, ul . Atletická Objasnění základových poměrů a inženýrsko geologických podmínek v místě plánované stavby. Hlavním rizikovým faktorem nebezpečí výskytu svahových pohybů na okraji křídové plošiny.201120116
Praha 4 - Podolí9 x 102 m vrty pro TČ, kompletní dodávka primárního systému pro vytápění RD201120115
Milovicecelkem 1440 m včetně dodávky primárního systému pro vytápění objektu Radnice Milovice201120114
Praha Dejvice, ul. Sojkovská6 x 90m vrty pro TČ, zásobování RD teplem 201120113
Strašnicecelkem 900 m včetně dodávky primárního systému pro vytápění objektu201120113
Žirovnice35 vrtů á 150m; celkem 5250 m pro vytápění výrobní haly201120113
Praha 6, ul. Atletická4x110m vrty pro TČ, usazení stroje do 15m hluboké stavební jámy 2011201112
Praha 4 - Braník4 x 120m vrty pro TČ, zásobování RD teplem, stísněné prostory201120111
Roztoky u Prahy1x125m vrt pro tepelné čerpadlo, TRT test, optimalizace vrtného pole 23x120m201020109
Málkov13 x 70m vrty pro TČ, budova občanské vybavenosti201020108
Praha Zentiva14 x cca 12m vrty pro monitoring areálu201020108
Praha Smíchov1x150m vrt pro TČ, TRT test, návrh vrtného pole pro hotel, inženýrskogeol. průzkum lokality201020108
Brník10xcca 140m vrtů pro tepelné čerpadlo pro zásobování teplem provozní budovy Keramost201020108
Bedřichov u Jablonce11xcca 100m vrty pro TČ, zásobování několika RD teplem201020107
Liberec5x137m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou201020106
Dobrná4x125m vrty pro TČ, zásobování RD teplem201020106
Ústí nad Labem8xHG, průzkum znečištění ropnými látkami, ČD Cargo a.s.201020106
Pitkovice9x100m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou201020105
Smíchov4x125m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou201020105
KonopištěTČ 1x130 + TRT test, návrh lokality pro hotelový komplex201020104
TetínHG vrt 123m za účelem jímání vody pro vodní hospodářství RD201020104
Roztoky u Prahy6x90m vrty pro tepelné čerpadlo pro soubor domů201020103
Lovosiceprůzkum lokality znečištěné ropnými látkami201020103
Kladno27 x cca 30m IG vrtů pro monitoring hladiny podzemní vody v areálu koksárna Švermov201020102
Berounsanace lokality areálu firmy Cembrit, vrty201020102
Žírovniceprůzkumný vrt 125m pro tepelné čerpadlo, TRT test, návrh vrtného pole 33 vrtů x 125m201020102
Hostivice10x20m vrty pro průzkum skládky201020102
Větruše1x112m vrt pro TČ, TRT test, návrh vrtného pole 22 x 150m vrtů pro zásobování teplem hotelu201020102
Tehov8 x cca 30 m hg vrty pro satelit rodinných domů201020101
Předboj20×cca 90 m vrtů pro vytápění areálu200920097
Tolštejn7×cca 90 m geotermální vrty200920095
Horoměřice6×112 m geotermální vrty, 1x 120 m hydrovrt200920094
Hněvkoviceprojekce a příprava vrtů pro vytápění SOU a SOŠ 59 vrtů a 130 m200920094
Liberec6×100 m geotermální vrty200920094
Brisino, Lago di Maggiore - ItálieGeotermální vrty 9 sond – celkem 900 m – kooperace se zahraniční firmou200920094
Lipno6×112 m geotermální vrty200920093
Měřín10×100 m geotermální vrty pro tepelné čerpadlo200920091
Horní Počernice22 vrtů a 100 m pro vytápění obytného souboru200820088
Lukavec22×100 m vrtů pro vytápění školy200820087
Dolní Měcholupy9×112 m vrtů pro vytápění areálu firmy + zhotovení teplotního monitorovacího systému primárního okruhu200820087
Troja9×100 m geotermální vrty200820083
Mariánské LázněIG a HG průzku m pro Mariánské Lázně2008200812
Tvoršoviceprojekce a příprava geotermálních vrtů 88×cca 130 m, realizace 2x125m2008200811
Berounské terasypříprava cca 340ks vrtů cca 150 m geotermální vrty, průzkum 2x150m200820081
Kyselka u Karlových Varů6×250 m vrty pro jímání minerální vody Mattoni20072008-
Praha 6 Dejvice - vila Lídy BaarovéVrty pro Tč, 3×80m, odvrtání sond v památkové chráněné zóně200720074
Líně – letištěLikvidace nepotřebných sanačních vrtů20032007-
Nový Knín, Cítloliby ad cca 60 lokalitGeotermální vrty pro tepelné čerpadlo celke m cca 20 000 metrů, max. hl. do 145m20042007-
Zámek JirnyGeotermální vrty pro intalaci Tč, 14 ks vrtů 100 m hlubokých. Doba realizace 10 dní, počet souprav 2 ks. Obje m zakázky 1,5 mil Kč.200620065
Mnichov u Mariánských LázníVrty - vyhledávání minerálních vod Magnezia 5x100 m20042005-
Potůčky, Krušné HoryPrůzkumné vrty pro možnost uložiště vypáleného atomového jádra, hydrodynamické zkoušky, orientace jádra a scanování vrtů20002004-
Kutná Hora, KaňkŠikmé vrty do důlního díla 2x115m20042004-
Mariánské LázněPodrobný HG a IG průzkum Voda Mattoni20042004-
BrnnáTermální voda - vrt hloubka 470m20022003-
HolýšovVrtné práce v rámci akce vypořádání ekologických závazků20012002-
Ústí nad Labe m – Městské lázněHluboká studna pro jímání termální vody – jímací vrt, hl.450m20012001-
KorunníVyhledávání minerální vody Korunní, cca 8 vrtů, celkem 960 m20002000-

...a mnohé další zaměřené převážně na inženýrsko-geologický průzkum, ložiskové vrtání, hydrovrty, vrty pro tepelná čerpadla, monitorovací vrty a studny; každý rok dalších cca 150 zakázek.